Algemene Voorwaarden

The Media Company is een oplossing voor al uw mediawerk.
Van website’s tot webapplicaties en van promofilmpjes en fotografie tot complete huisstijlen.

1. Algemeen

Tenzij anders schriftelijk overeengekomen tussen The Media Company en de klant zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op de levering van diensten, de verkoop van goederen, offertes en overeenkomsten met The Media Company, ongeacht daarmee strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het versturen van een bestelling worden de Algemene Voorwaarden volledig en zonder enig voorbehoud als aanvaard beschouwd door de klant. De Algemene Voorwaarden en eender welke overeenkomsten vervangen alle voorgaande mondelinge overeenkomsten, akkoorden, beloftes, afspraken of mededelingen met de klant.

2. Overeenkomsten, offertes en annulatie

2.1. Overeenkomsten

Een overeenkomst met The Media Company is geldig tot in de oneindigheid tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Een overeenkomt is niet overdraagbaar, tenzij anders overeengekomen én met akkoord van beide partijen, The Media Company en de klant.

2.2. Offerte

De door The Media Company opgemaakte offertes zijn standaard 7 dagen geldig (tenzij anders vermeld op de offerte), daarna hebben ze slechts een informatieve waarde. Alle prijzen zijn steeds exclusief BTW tenzij anders vermeld. The Media Company is slechts gebonden aan de offerte na expliciete en schriftelijke aanvaarding van de offerte door de klant of een bevoegde. Indien er op de offerte sprake is van een voorschot is de betaling van deze factuur gelijk aan het aanvaarden van de offerte, de opdracht wordt niet eerder uitgevoerd dan vanaf het ontvangst van het voorschot. Indien een wijziging moet worden doorgevoerd aan de offerte door The Media Company of in opdracht van de klant, zal er een nieuwe offerte worden opgesteld en vervalt de vorige automatisch (ongeacht de vervaldatum).

2.3. Schriftelijk

Onder “schriftelijk” (schriftelijk overeengekomen, bevestigd) wordt verstaan, schrijven via post, mail, chat, Facebook Messenger, Whatsapp of sms. Dit geldt voor alles in de algemene voorwaarden én alle communicatie tussen de klant en The Media Company.

De klant gaat er ook automatisch mee akkoord dat The Media Company e-mail als een wettelijk schriftelijk communicatiemiddel gebruikt.

2.4. Wijzigingen

Wijzigingen in de oorspronkelijk overeenkomst zijn pas geldig nadat de wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde overeenkomst schriftelijk zijn aanvaard door beide partijen, The Media Company en de klant.

2.5. Annulatie van opdracht

Een annulatie door de klant wordt enkel aanvaard zolang The Media Company de werkzaamheden nog niet gestart is. Indien de werkzaamheden reeds werden gestart bedraagt de schadevergoeding het bedrag van het tot dan verrichte werk, met een minimum van 40% van de overeengekomen prijs (eventueel voorschot inbegrepen). Voorbeeld: indien de helft van de opdracht reeds afgewerkt is bedraagt de schadevergoeding 50% van de overeengekomen prijs – het eventuele voorschot.

3. Realisatie

3.1. Leveringstermijn

Opdrachten waar voorafgaand geen leveringstermijn is voor overeengekomen worden binnen een redelijke termijn uitgevoerd.

Een door The Media Company opgegeven deadline of leveringstermijn is slechts een indicatie en is niet bindend voor The Media Company, tenzij anders schriftelijk en expliciet overeengekomen

The Media Company kan slechts aansprakelijk worden gesteld voor het niet halen van een deadline door middel van een aangetekend schrijven van de klant.

3.2. Test-periode

In geval dat het afgeleverd goed of de afgeleverde dienst een door The Media Company geprogrammeerde (web)applicatie of website is heeft de klant (na aflevering en akkoord) 7 dagen de tijd om eventuele bugs/fouten te melden en kosteloos te laten oplossen. Echter worden er enkel fouten opgelost en geen nieuwe functies toegevoegd of functionaliteit gewijzigd. Na deze testperiode kan The Media Company niet meer aansprakelijk worden gesteld en hebben we geen enkele verplichting meer om kosteloos fouten op te lossen.

4. Aansprakelijkheid

The Media Company verbindt zich ertoe alle te leveren diensten met zorg uit te voeren.

The Media Company kan niet aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de uitvoering die komen door verkeerde of onvoldoende input van de klant.

The Media Company en zijn aangestelden kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor enige fout of grove fout behalve als het gaat om een intentionele fout.

The Media Company kan in geen enkel geval aansprakelijk gesteld worden voor enige gevolgschade.

De aansprakelijkheid van The Media Company t.o.v. aangeleverde goederen en/of diensten is enkel beperkt tot:

  • het terugbetalen van het door de klant betaalde bedrag.
  • vervanging van het goed of opnieuw uitvoeren van de dienst.

De totale aansprakelijkheid van The Media Company zal nooit meer bedragen dan het totaal betaalde bedrag van het goed of de dienst die schade berokkend heeft.

The Media Company kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor goederen of diensten aangeleverd door derden.

The Media Company is niet aansprakelijk en kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor aangeleverde content door de klant. The Meda Company gaat er steeds van uit dat de klant over de nodige rechten, toestemming en/of licenties beschikt van de aangeleverde content. The Media Company is ook niet verplicht hiernaar de informeren bij de klant.

The Media Company kan nooit aansprakelijk worden gesteld over de inhoud die de klant op zijn of haar eindproduct wil of heeft staan. Ook als de klant in de toekomst inhoud aanpast is The Media Company hier nooit aansprakelijk voor.

The Media Company kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de doeleinden waarvoor de klant het geleverde goed of dienst gebruikt.

The Media Company is niet verplicht een kopie te bewaren van bestanden na levering van de goederen of diensten. Het is aan de klant om deze zorgvuldig te bewaren.

5. Betalingen

Alle prijzen op de website, sociale media, email of eender welk communicatiemiddel zijn steeds exclusief BTW, tenzij anders vermeld.

5.1. Betalingstermijn

Alle facturen die door The Media Company zijn opgemaakt hebben een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij anders vermeld op de factuur.

5.2. Laattijdige betaling

Indien een factuur op de vervaldag niet betaald is, is de klant van rechtswege verwijlintrest verschuldigd aan The Media Company. Dit bedraagt 8% (op jaarbasis) over het totale bedrag van de factuur, aangerekend per dag dat de klant te laat is. Bijvoorbeeld: een factuur van €1000 wordt 10 dagen te laat betaald. Dan is de berekening als volgt: (8% x € 1000 x 10 dagen/365) = € 2,19 rente.

Bij iedere laattijdige betaling is de klant ook een schadebeding verschuldigd. Dit bedraagt 10% over het totale bedrag van de factuur, met een minimum van €50 en zijn toegepaste promoties of kortingen niet langer geldig.

De klant wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen tegenover The Media Company heeft voldaan.

The Media Company kan één of meerdere betalingsherinneringen of herinneringsfacturen sturen naar de klant maar is hier niet toe verplicht.

5.3. Voorschot

The Media Company is ten allen tijden toegestaan een voorschot te vragen op eender welke opdracht. Zowel voor kleine als grote opdrachten. Zoals eerder aangehaald wordt er pas aan een opdracht begonnen vanaf het moment dat The Media Company het voorschot ontvangen heeft. Standaard bedraagt het voorschot 50% van de geschatte kostprijs, tenzij anders vermeld of overeengekomen.

5.4 Webruimte en domeinnamen

De betaling van webruimte gebeurt maandelijks of jaarlijks, afhankelijk van wat er overeengekomen is met de klant. Indien de klant zijn webruimte of domeinnaam wenst te annuleren, betaald de klant wel nog de huidige maand of het volledig huidig jaar uit. De overblijvende periode wordt niet terugbetaald. De domeinnaam en/of webruimte zijn nog geldig en blijven functioneel tot en met de vervaldatum.

5.4.1 Domeinnamen

Domeinnamen kunnen niet geannuleerd worden en dus ook niet terugbetaald worden, ook niet voor eventuele schrijffouten. Eens een domeinnaam geregistreerd is, is deze geldig tot de vervaldatum (afhankelijk van de gekozen periode).

Een domeinnaam wordt steeds automatisch verlengt zonder waarschuwing. The Media Company gaat er steeds vanuit dat zolang de klant niet op voorhand laat weten dat hij of zij de domeinnaam niet meer wil verlengen, deze nog verlengt mag worden.

Om het verlengen van een domeinnaam stop te zetten dient de klant dit minstens 7 dagen voor de vervaldatum te laten weten.

6. Intellectuele eigendom en eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten die voortkomen uit een opdracht komen steeds toe aan The Media Company, tenzij schriftelijk door beide partijen anders is overeengekomen. The Media Company mag hiervoor een vergoeding vragen. Dit is niet enkel van toepassing op het eindproduct/dienst, maar ook op alle tussentijdse werken (ideeën, concepten, mock-ups, schetsen,…). Standaard krijgt de klant enkel het eindproductie in licentie, tussentijdse ontwerpvoorstellen, mock-up’s, ideeën of eender welke creaties van The Media Company zijn hier dus niet inbegrepen.

Door The Media Company gemaakte werken mogen door de klant niet worden bewerkt of verwerkt worden voor andere doeleinden dan waarvoor die oorspronkelijk gemaakt zijn zonder uitdrukkelijk toestemming van The Media Company.

The Media Company geeft u, en enkel u, het goedgekeurde werk, exclusief en tot in de eeuwigheid én uitsluitend voor dit project, in licentie, tenzij we anders overeenkomen. Dit gaat uitsluitend om het eindproduct/dienst. Deze licentie is dus niet overdraagbaar. Doorverkopen is dus absoluut niet toegestaan.

The Media Company behoudt zich het recht om tijdens de realisatie ieder proefbestand, mock-up of eender welk prototype mét watermerk aan te leveren aan de klant, in afwachting van het finale product/dienst.

6.1. Eigen promotie

The Media Company behoudt zich het recht om ontwerpen en realisaties te gebruiken of af te beelden voor eigen promotie, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

7. Beroepsgeheim

The Media Company verzekert de klant ervan dat The Media Company zorgvuldig zal omgaan met gevoelige gegevens en deze aan niemand zal doorgeven zonder hier eerst met de klant over te communiceren (denk aan samenwerking met een externe partner).

8. Acties

The Media Company is er niet toe verplicht kortingen, acties of promoties standaard toe te passen. Deze kunnen steeds spontaan worden toegepast of worden vermeld aan de klant, of enkel toegepast worden indien de klant hiernaar vraagt of een waardebon, kortingcode of dergelijke kunnen voorleggen.

8.1 Korting op webruimte in combinatie met website

Indien de klant een website besteld in combinatie met webruimte, krijgt hij iedere maand €2 korting op het gekozen webruimtepakket. Deze promotie is enkel geldig op het tegelijkertijd aanschaffen van een website en webruimte, en dus niet als één van beiden pas achteraf wordt aangeschaft.

Laatste aanpassing: 19/10/2018 15:17